Heb je een waarborg 'invorderingskosten onbetaalde B2B facturen' in je Euromex-polis voor je bedrijfs- of beroepsactiviteiten?
Dan in je via Modero snel en kosteloos onbetaalde en onbetwiste facturen van je professionele klanten, zonder tussenkomst van de rechtbank.

De kosten verbonden aan deze IOS-procedure, die niet kunnen teruggevorderd worden op uw schuldenaar, worden gewaarborgd door uw rechtsbijstandspolis bij de NV Euromex. Dit geldt niet voor de verschuldigde btw op deze kosten, die u kan recupereren via de eigen btw-aangifte.

Daarvoor moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Uw schuldenaar is een Belgische onderneming die is opgenomen in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen.

  • Uw onbetaalde factuur is gedateerd gedurende de geldigheidsduur van uw rechtsbijstandspolis.

  • Uw factuur werd niet eerder mondeling of schriftelijk geprotesteerd door de schuldenaar.

  • Uw factuur werd aanvaard door Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen na een gunstige screening van de solvabiliteit van de schuldenaar.

  • De IOS-procedure wordt niet vroegtijdig stopgezet op uw verzoek.

  • U moet (deel)betalingen die u nog op uw rekening ontvangt na de overdracht van uw dossier dadelijk aan Modero melden op het mailadres: euromex@modero.be

Wanneer de IOS-procedure wordt stopgezet omwille van een betwisting door de schuldenaar, kunnen de Euromex-klanten, met een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die ook de contractuele geschillen met klanten dekt, aangifte doen bij de NV Euromex. Contacteer daartoe uw verzekeringsmakelaar en voeg het  antwoordformulier met de reden van betwisting bij uw aangifte.

Heeft u geen uitgebreide rechtsbijstandsverzekering, dan kan u op eigen kosten ingaan op het aanbod van Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen om via een klassieke gerechtelijke procedure de schuld te innen.